Ontwikkeling werkloze jongeren (jeugdwerkloosheid)

Beroepsbevolking (jongeren): Werkenden en werkzoekenden zonder baan; iedereen met een leeftijd tussen de 15 en 27 jaar, die minstens 1 uur per week betaalde arbeid verricht (werkzame beroepsbevolking) of recent naar betaald werk heeft gezocht en daarvoor direct beschikbaar is (werkloze beroepsbevolking).

Ingeschreven UWV werkbedrijf: Personen die zijn ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voorheen CWI).

Werkzame beroepsbevolking (jongeren): Iedereen met een leeftijd tussen de 15 en 27 jaar die minstens 1 uur per week betaalde arbeid verricht.

Werkloze beroepsbevolking (jongeren): Iedereen met een leeftijd tussen de 15 en 27 jaar die recent naar betaald werk heeft gezocht en daarvoor direct beschikbaar is.

Regulier onderwijs: Al het onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd alsmede particulier onderwijs voor zover dit leidt tot een in Nederland erkend diploma. Hiervan worden alle opleidingen of cursussen met een duur van korter dan 6 maanden en de schriftelijke of online opleidingen op mbo en hbo niveau, inburgeringscursussen en bedrijfsopleidingen met een duur van korter dan 1 jaar uitgesloten.

Met uitkering: Personen die een uitkering ontvangen in het kader van de sociale zekerheid. Sociale zekerheid is het geheel van regelingen die gericht zijn op continu├»teit van arbeid en/of inkomen, zoals in situaties van arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid. Hieronder vallen onder andere uitkeringen in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Jonggehandicapten (Wajong), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Pensioenuitkeringen en uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) worden buiten beschouwing gelaten.

Peilmoment: 1 oktober

Bron: CBS

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by