Inleiding

Binnen het onderdeel sectoren worden specifieke thema’s uitgelicht per sector. Allereerst geven we inzicht in het aandeel jongeren dat werkzaam is binnen een bepaalde sector. Vervolgens visualiseren wij het thema bedrijvigheid en bieden we een overzicht van het aantal vestigingen en de bijbehorende werkgelegenheid. Naast het inzichtelijk maken van de totale ontwikkeling, maken we binnen de gegevens ook onderscheid naar grootteklassen. Tot slot bieden we een overzicht van de regionale vacatures die bij werkgevers en intermediairs op internet verschijnen. Hiervoor maken we gebruik van gegevens van Jobfeed, een product van Textkernel. Jobfeed biedt de mogelijkheid om een bijna real-time beeld van de regionale arbeidsmarkt te schetsen. Tegelijkertijd kunnen trends ook in historisch perspectief geplaatst worden. Dankzij haar sterke technologische basis en kennis van het domein, heeft Textkernel een unieke bron van arbeidsmarktgegevens gecreëerd die gebruikers inzicht geeft in de trends en ontwikkelingen in de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Aandeel jongeren

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het percentage van het totaal aantal werkenden dat binnen de leeftijdscategorie 15 tot 27 jaar zit, binnen een bepaalde sector.

Aandeel jongeren, naar sector
Ontwikkeling aandeel jeugdwerkenden, naar sector
Jeugdwerkenden naar sector, aandeel geslacht

Vestigingen naar sector

Onderstaande visualisatie geeft inzicht in het aantal vestigingen, uitgesplitst naar sector. Met vestigingen wordt het volgende bedoeld: locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.

Vestigingen, naar sector

Arbeidsplaatsen naar sector

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het aantal arbeidsplaatsen naar sector. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt naar verschillende grootteklassen. Met arbeidsplaatsen wordt het volgende bedoeld: aantal bezette arbeidsplaatsen of banen per vestiging. 

De grootteklasse van een vestiging wordt bepaald door het aantal fulltime werkzame personen binnen een vestiging.

Arbeidsplaatsen, naar sector
Aantal arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector

Vacatures naar sector

Op basis van de gegevens van Jobfeed geven we per maand inzicht in het aantal nieuwe online vacatures per sector. De ontwikkeling van het aantal vacatures is een indicator voor de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid. Met behulp van de filtering is het mogelijk om dit beeld te specificeren naar afzonderlijke sectoren.

Online nieuwe vacatures, naar sector
Aantal online vacatures, naar opleidingsniveau

POWERED BY

powered by