Trends en ontwikkelingen jeugd

Visit www.mayofi.com

Aantal jongeren

Vanaf 2002 stijgt het aantal jongeren (16 tot 27 jaar) in de provincie Noord-Brabant. Echter is er in 2020 voor het eerst een lichte daling te zien (0,13%). Volgens de prognose van het CBS zal deze dalende trend de komende jaren doorzetten. In 2021 is het aandeel jongeren (16 tot 27 jaar) 13,4% binnen de totale bevolking.

Het aantal kinderen dat wordt geboren bij vrouwen die jonger zijn dan 25 jaar daalt in 2020 verder naar 1.272 (een daling van 7% t.o.v. 2019). Het aantal eenouderhuishoudens en niet-gehuwde paren met minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar) blijft stijgen.

Vanaf 2016 is er blijvende daling te zien in het aantal minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar) dat woont in een bijstandsgezin: in de provincie Noord-Brabant zijn dit er 24.190 in 2019.

Bezoek hier het dashboard over het aantal jongerenStudenten

Mbo
In het jaar 2020 bedraagt de instroom van nieuwe mbo studenten in de provincie Noord-Brabant 29.618 deelnemers. De mbo-domeinen met de hoogste instroom zijn zorg en welzijn (22%), economie en administratie (10%), techniek en procesindustrie (9%) en handel en ondernemerschap (8%). Het aantal mbo-studenten is in 2020 72.321 (een stijging van 2% t.o.v. vorig jaar)

Ho
In het jaar 2020 bedraagt de instroom van nieuwe hoger onderwijs studenten in de provincie Noord-Brabant 44.212 deelnemers. De opleidingssectoren met de hoogste instroom zijn economie (35%), techniek (25%) en gedrag en maatschappij (12%). Het aantal ho-studenten is in 2020 106.751 (een stijging van 6% t.o.v. vorig jaar)

Bezoek hier het dashboard over het aantal studenten
Gediplomeerden

Mbo
In de provincie Noord-Brabant haalde in het jaar 2020 23.795 studenten een mbo-diploma (daling van 4% t.o.v. vorig jaar). De mbo-domeinen met het hoogste aantal gediplomeerden zijn zorg en welzijn (21%), economie en administratie (10%), techniek en procesindustrie (10%) en handel en ondernemerschap (10%).

Ho
In de provincie Noord-Brabant haalde in het jaar 2019 23.638 studenten een hoger onderwijs diploma (stijging van 6% t.o.v. vorig jaar). De opleidingssectoren met het hoogste aantal gediplomeerden zijn economie (36%), techniek (26%) en gedrag en maatschappij (11%).

Bezoek hier het dashboard over het aantal gediplomeerden
Who says graduation photos are just for high school? College graduates have so much to celebrate, and I’m so honored to capture that stage in their lives!

NEETs

Van het aantal jongeren van 15 tot en met 27 jaar, viel in 2020 in de provincie Noord-Brabant 6% in de categorie “NEETs” (Not in Employment, Education or Training), jongeren die geen opleiding volgen en ook niet werken. 2020 is het eerste jaar sinds 2012 waarin dit percentage toenam. Tussen 2012 en 2019 nam dit aandeel namelijk af van 12% tot 5%. Het percentage NEETs is iets hoger voor vrouwen (6%) dan voor mannen (5%), en hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Het aandeel NEETs is 10% voor jongeren van 25 tot 28 jaar. Verder is het percentage NEETs iets hoger voor jongeren met een migratieachtergrond (7%) dan voor jongeren met een Nederlandse achtergrond (5%), en voor laagopgeleiden (11%) dan voor hoogopgeleiden (3%). Van alle jongeren die geen opleiding volgen en niet werken is 71% niet beschikbaar vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid en 14% is niet beschikbaar vanwege zorg voor gezin en/of huishouden.

Bezoek hier het dashboard over de NEETsWhere do you run to escape from yourself?

Voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren (12 tot 23 jaar) die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. In de provincie Noord-Brabant hebben in 2019/2020 2.718 jongeren (4,5%) het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten zonder startkwalificatie, 534 jongeren (0,4%) verlieten het voortgezet onderwijs (vo). Deze aantallen en percentages zijn afgenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Dit is een trendbreuk, gezien het aantal en het aandeel vsv'ers tussen 2015 en 2019 steeds toenam, van 4,6% naar 5,5% in het mbo en van 0,4% naar 0,5% in het vo. De meeste vsv'ers zijn 18 jaar of ouder. Het aandeel vsv'ers is gemiddeld in Noord-Brabant vergeleken met andere provincies.

Bezoek hier het dashboard over de vsv'ersLost in the Craft Fair

Uitkering en werkloosheid

Het aantal WW-uitkeringen (een uitkering in het kader van werkloosheidswet) onder de jongeren jonger dan 27 jaar is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen. Waar in februari 2020 het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren in de provincie Noord-Brabant nog 2.632 was, nam dit aantal in twee maanden toe naar 5.760 in april. Het aantal liep op naar 6.386 in mei 2020, waarna het weer afnam. Vanaf juni 2021 is het aantal zelfs weer lager dan voor de crisis. In oktober 2021 is dit aantal zelfs gezakt naar 1.859. De meeste jongeren met een WW-uitkering werkten in oktober 2021 voor uitzendbedrijven (102) en in de detailhandel (77).

Het aantal werkloze jongeren is hoger dan het aantal jongeren dat een WW-uitkering ontvangt. Dit komt 0.a. omdat jongeren over het algemeen minder lang recht hebben op een WW-uitkering, omdat de duur van deze uitkering proportioneel is aan het aantal gewerkte maanden. Toch was ook het aantal werkloze jongeren in Noord-Brabant vanaf april 2021 alweer lager dan voor de crisis. In juli 2021 waren er 8.892 geregistreerd werkzoekenden zonder dienstverband t.o.v. 9.624 in februari 2020. 

Van alle werkloze jongeren ontvangen de meesten een bijstandsuitkering (5.885 in juli 2021).

Bezoek hier het dashboard over uitkeringen en werkloosheidno money, poor, money

Arbeidsmarktsituatie jongeren

Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een belangrijke groep. In het jaar 2019 volgde 55% van de jongeren in de werkzame beroepsbevolking formeel onderwijs. Sinds 2013 neemt het aandeel jongeren dat werkloos is af. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de sector Horeca (60%), gevolgd door de sectoren Detailhandel (49%) en Cultuur, sport en recreatie (33%). Over het algemeen blijft het aantal jongeren met een vast contract in de afgelopen jaren gelijk of neemt het af. Het aandeel werkende jongeren met een Nederlandse achtergrond is de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven. Het aandeel werkende jongeren met een Westerse achtergrond is de afgelopen 5 jaar hard gestegen. Bij de Niet-Westerse jongeren zien we de afgelopen 10 jaar een gestage daling. Het percentage werkende jongeren met een contract van 35 uur of meer is de afgelopen 6 jaar toegenomen, van 35% in 2013, naar 37% in 2019. Sinds 2008 volgen steeds minder niet-werkende jongeren een opleiding. Steeds minder werkloze jongeren ontvangen een uitkering. Bovendien zijn er in 2019 in vergelijking met 2018 minder jongeren geregistreerd als werkzoekenden bij het UWV.

Bezoek hier het dashboard over de arbeidsmarktsituatie van jongerenModel: @Austindistel
https://www.instagram.com/austindistel/

Photographer: @breeandstephen
https://www.instagram.com/breeandstephen/

Stages en leerbanen

Via het dashboard Stages en leerbanen krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het aantal stages en leerbanen binnen het mbo. De meeste actieve leerbedrijven vinden we in de sectorkamer Zorg, welzijn en sport (5.980), gevolgd door Voedsel, groen en gastvrijheid (4.542), en Techniek en gebouwde omgeving (3.838). Als we kijken naar de marktsegmenten zijn de meeste leerbedrijven te vinden in het marktsegment Retail (2.227), gevolgd door Welzijn (2.004) en de Zorg (1.919). Stages worden vooral gevolgd in de sector Zorg, welzijn en sport, Voedsel, groen en gastvrijheid, en Techniek en gebouwde omgeving. Als we kijken naar de marktsegmenten dan zien we dat de meeste stages gevolgd worden in de marktsegmenten Zorg, Welzijn en Groen.

Bezoek hier het dashboard over stages en leerbanenCreative team

Doorstroom binnen het onderwijs

Van de scholieren in het mbo die een diploma hebben gehaald in schooljaar 2019/2020, stroomt 42% door, terwijl 58% uitstroomt. Van de scholieren die geen diploma halen, stroomt 11% uit en 89% door. Het grootste deel van de uitstromers van het hoger onderwijs gaan werken in de Gezondheids- en welzijnszorg (15.440), Specialistische zakelijke dienstverlening (12.660) en Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (10.170).

Bezoek hier het dashboard over de doorstroom binnen het onderwijsSectoren

Het is geen verrassing dat het aandeel jongeren (15 tot 27 jaar) in 2019 het grootst was in de sectoren Horeca (60%) en Detailhandel (49%). Veel van hen hebben namelijk een bijbaan in de bediening en in supermarkten. Daarnaast werken er ook relatief veel jongeren in de sectoren Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (35%), en Cultuur, sport en recreatie (33%). Deze aandelen waren door de jaren heen zeer stabiel.

De komst van de coronacrisis zorgde echter voor ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt. Veel jongeren verloren hierdoor bijvoorbeeld hun (bij)baan in de horeca. We zien weliswaar dat het aantal vestigingen voor vrijwel alle sectoren door de tijd heen toeneemt, maar sinds 2020 kampen ze vaak wel met een verminderde groei of zelfs een afname van het aantal arbeidsplaatsen. Zo nam het aantal arbeidsplaatsen in de horeca af van ruim 61.600 naar 59.000.

Een positief punt is dat het aantal vacatures, zowel in zijn totaliteit als in belangrijke sectoren voor jongeren, de laatste maanden weer een opwaartse trend vertoont. Dit geldt tevens voor alle opleidingsniveaus, en in de horeca in het bijzonder voor vacatures waarvoor een mbo-opleiding gevraagd wordt. 

Bezoek hier het dashboard met informatie over de sectorenBeroepen

Het aandeel jongeren (15 tot 27 jaar) was in 2020 het grootst binnen de beroepsklassen Commerciële beroepen (17%), Transport en logistiek beroepen (16%), en Dienstverlenende beroepen (15%). Deze aandelen blijven door de tijd heen vrij stabiel.

Daarnaast zien we voor alle beroepsklassen en opleidingsniveaus een duidelijke afname van het aantal vacatures als gevolg van de coronacrisis, maar is er sinds het begin van 2021 weer een stijgende lijn te zien. Zo is het totale aantal vacatures gestegen met 47% van ruim 43.000 in januari 2021 naar bijna 63.000 in oktober 2021. Deze toename was nog sterker binnen de commerciële beroepen, waar het aantal vacatures in dezelfde periode met bijna 90% toenam van ruim 3.200 in januari naar 6.000 in oktober. Binnen de commerciële beroepen was er vooral een toename van het aantal vacatures voor mbo’ers niveau 3-4, terwijl transport en logistiek beroepen en dienstverlenende beroepen vooral een toename zagen onder de vacatures voor mbo’ers niveau 1-2.

Een soortgelijke ontwikkeling zien we bij de arbeidsmarktspanning. In het eerste kwartaal van 2020 nam de gemiddelde arbeidsmarktspanning af van 2,45 naar 1,80, wat erop duidt dat het voor werknemers lastiger was geworden om een baan te vinden. In kwartaal 2 2021 nam de gemiddelde spanning weer toe tot een niveau van 6,11.  


Bezoek hier het dashboard met informatie over de beroepenDestist student. #dorinabeqiraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by